«

»

Sze 26

Milyen okai lehetnek egy bérleti szerződés megszűnésének?

Ha ingatlant ad ki elengedhetetlen, hogy legyen egy jó bérleti szerződés, mely tartalmaz minden olyan fontos információt, mely védi a bérlőt, illetve a bérbeadót. A bérbeadó, úgy tudja magát a legjobban bebiztosítani, ha közjegyzői okiratba foglaltatja a bérleti szerződést. A közjegyző, mint egy megelőző jogvédelmet biztosító hatóság több ponton is tud segíteni, vagyis szerződésszegés esetén lehetővé teszi az elmaradt teljesítés közvetlen bírósági végrehajtását, azaz bírósági per nélkül a követelés gyors behajtását (elmaradt bérleti díj, kötbér, egyéb fizetési kötelezettség behajtása, az ingatlan kiürítése, stb.).

 

Egy bérleti szerződés megszűnésénél külön kell kezelni a határozott, illetve a határozatlan időre szóló szerződéseket:

A) Határozott időre szóló szerződés megszűnése: Valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szűnik meg.

B) Határozatlan időre szóló szerződés megszűnése: A felek megszüntethetik közös megegyezéssel, illetve valamelyik fél felmondásával.

 

Egy lakásbérleti szerződés felmondását mindenképpen írásba kell foglalni, mert a szóbeli felmondás érvénytelennek számít. Ezt bármelyik fél (bérlő, bérbeadó) megteheti. A lakásbérleti szerződés felmondásának két fajtája lehet, az egyik a rendes felmondás, a másik az azonnali hatályú felmondás.

 

A lakásbérleti szerződést a bérbeadó csak akkor mondhatja fel, ha a törvényben meghatározott felmondási okok valamelyike fennáll, illetve megilleti a bérbeadót a felmondás joga, ha a bérlő részére megfelelő és beköltözhető cserelakást tud felajánlani. A bérlőtársakra csak abban az esetben vonatkozik a felmondás, ha a felmondási ok velük szemben is megvalósult. Nagyon fontos, hogy a felmondást a bérbeadó velük is írásban közölje, mert különben érvénytelen.

 

Mikor lehet felmondani egy bérleti szerződést a bérlő szerződésszegése miatt?

  • Ha a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg.
  • Ha a bérlő a szerződésben vállalt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
  • Ha a  bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval, vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, magatartást tanúsítanak.
  • Ha a bérlő, vagy a vele együtt lakó személyek az ingatlant, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják, vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják.

 

A lakásbérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:

  • Ha a lakás megsemmisül, vagy ha az építésügyi hatóság annak kiürítését rendeli el.
  • A bérlő halála esetén, feltéve, hogy nincsen a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy.
  • A bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították.
  • A bérlőtárs lakásbérleti jogviszonyát a bíróság a másik bérlőtárs vagy a társbérlő kérelmére megszünteti.